Yaşama Giden Yol 7


Yaşama Giden Yol ' da Kullanılan Kutsal Kitap Ayetleri

(1) İbraniler 1:1-3
(2) Romalılar 4:25
(3) Efesliler 3:12
(4) 1. Timoteyus 2:5
(5) Yuhanna 1:2-5
(6) Yuhanna 1:10-12
(7) Matta 1:18
(8) Luka 1:26-35
(9) Matta 1:19-25
(10) Luka 2:40
(11) Matta 3:13
(12) Matta 3:16-17
(13) Matta 4:1-2
(14) Luka 4:14
(15) Luka 4:16-21
(16) Matta 4:17
(17) Matta 4:23
(18) Matta 9:36
(19) Yuhanna 6:35
(20) Matta 11:28-30
(21) Matta 19:29
(22) Markos 8:36-38
(23) Matta 13:40-43
(24) Yuhanna 14:6
(25) Yuhanna 3:16-17
(26) Markos 12:30-31
(27) Markos 10:45
(28) Matta 5:17
(29) Matta 24:35
(30) Yuhanna 8:12
(31) Yuhanna 10:9
(32) Yuhanna 10:11
(33) Yuhanna 15:5-7
(34) Yuhanna 6:40
(35) Yuhanna 10:30
(36) Matta 7:28-29
(37) Matta 4:24-25
(38) Markos 6:56
(39) Matta 20:17-19
(40) Elçilerin İşleri 13:27-28
(41) Yuhanna 19:6-7
(42) Luka 23:20-21
(43) Yuhanna 19:16
(44) Markos 15:16-20
(45) Markos 15:25
(46) Markos 15:33
(47) Luka 23:46
(48) Matta 27:51
(49) Matta 27:54
(50) Matta 27:57-60
(51) Matta 28:1-2
(52) Matta 28:5-7
(53) Yuhanna 20:19
(54) Elçilerin İşleri 1:3
(55) Luka 24:44
(56) Luka 24:46-48
(57) Markos 16:19
(58) Yuhanna 20:30-31
(59) İbraniler 9:27-28
(60) 1. Yuhanna 4:10
(61) Efesliler 1:8
(62) Koloseliler 1:19-20
(63) 1. Petrus 2:24
(64) Yuhanna 3:35-36
(65) Romalılar 6:23
(66) Romalılar 10:9-10
(67) Galatyalılar. 3:11
(68) Romalılar 3:22-24
(69) Yakup 2:10
(70) 1. Yuhanna 1:8-9
(71) 1. Petrus 3:18
(72) 2. Korintliler 5:17
(73) Elçilerin İşleri 3:19
(74) Romalılar 10:13
(75) Filipililere 2:6-11
(76) Elçilerin İşleri 4:12
(77) Titus 2:11-14
(78) 1. Selanikliler 4:7-8
(79) 1. Yuhanna 5:11-12
(80) 1. Korintliler 3:11