1. Mesihte Kalarak Yaşamak!

İlk önce Yuhanna 15:5 ayeti ezberleyin.

Derin Düşünmek Yuhanna 15:5

Asma kimdir ? ___________________________________________

Çubuklar kimlerdir ? ______________________________________

Asma ile çubuklar arasında nasıl bir ilişki vardır? ________________

___________________________________________________________________________________________________

Asma – çubuklar ilişkisi, Mesih inanlısı ile Mesih arasındaki ilişki ile nasıl benziyor ?

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

“… bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi …”

•  Bütün imanlıların hayatında ilk ve en önemli hedefi nedir ?

Matta 6:33

_____________________________________________________________________________________________________

•  Siz Mesih'te yaşadığınızda hayatınız nasıl olmalıdır ?

1.Yuhanna 2:6

_____________________________________________________________________________________________________

•  Mesih'te yaşamak için ne yapmamız gerekir ? 1.Yuhanna 3:24

_____________________________________________________________________________________________________

•  Pavlus kendisi ile Mesih arasındaki ilişkiyi nasıl ifade ediyor ? Galatya 2:20

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


“… çok meyve verir …”

•  Çok meyve verirsek, nasıl bir sonuca ulaşacağız ? Yuhanna 15:8

_____________________________________________________________________________________________________

•  Kutsal Ruh iman edenlerin hayatında nasıl meyveler veriyor ?

Galatya 5:22 ,23

_____________________________________________________________________________________________________

•  Devamlı meyve verebilmemiz için ne yapmamız gerekir ?

2. Petrus 1:5 -8

_____________________________________________________________________________________________________

•  İsa Mesih, kendisini izleyenlere nasıl vaat vermişti ? Matta 4:19

_____________________________________________________________________________________________________

 

“… çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız …”

•  2.Korintliler 3:5 ayeti sizin ifadenizle (açıklayarak) yazın.

_____________________________________________________________________________________________________

10. Mesih inanlıları Mesih2ten ayrı kalarak hiçbir şey yapamaz. Ama Mesih ile birlikteyken neler yapabilirler ? Filipiler 4:13

_____________________________________________________________________________________________________

11. Tanrı'nın merhameti sayesinde Pavlus nasıl bir yaşam sürdürebil-miştir ? 1.Korintliler 15:10 __________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ezberleme Yuhanna 15:5

____________________________________________________________________________________________________

 

Uygulama Yuhanna 15:5

Sizin hayatınızda Mesih'te yaşamayı engelleyen şeyler nelerdir ?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Bu engeller için ne yapabilirsiniz ?

____________________________________________________________________________________________________

Bu konuda dua edip Rabbin yardımını isteyiniz.

____________________________________________________________________________________________________