6. I. Krallar - II. Krallar - I. Tarihler - II. Tarihler - Ezra - Nehemya - Ester

I.Krallar - II.Krallar
I.Tarihler - II.Tarihler
Ezra - Nehemya - Ester

Davut'un ölümünden sonra yerine oğlu Süley-man kral olur. Süleyman babasından devraldığı büyük krallığı yönetmek için Tanrı tarafından bil-gelikle donatılır. Davut'un yapmayı çok istediği, ancak yapamadığı Kudüs'teki tapınak Süleyman tarafından yaptırılır. Zenginliği ve bilgeliği saye-sinde ünü diğer uluslara kadar ulaşır. Süleyman'ın dönemi İsrail'in en görkemli dönemiydi.

Ancak Süleyman son dö-nemlerinde Tanrı'nın buyruk-larına uymadığı için ölümün-den sonra durum kötüye gitmeye başladı. Oğlu Reho-boam tanrıtanımaz bir kral olarak yaşadı. Onun zama-nında İsrail krallığı başkenti Kudüs olan "Yahuda" diye anılan Güney Krallığı ve baş-kenti Samiriye olan "İsrail" diye tanınan Kuzey Krallığı olarak ikiye bölündü. Her iki krallıkta tahta geçen çoğu krallar da Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla yaptığı uyarılara uymayarak beraber-lerinde halkı da saptırarak Tanrı'nın öfkesini ka-zandılar. (Bu peygamberleri ilerki bölümlerde ad-larıyla anılan kitapçıklarla beraber açıklayacağız). Halk, Tanrı'nın emrettiği tapınışı ve tapınağı terk ederek Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmayı bozdu.

M.Ö.722 yılında Asur kralı 2. Sargon, başkent Samiriye'yi ele geçirerek kentin ileri gelenlerini sürgüne götürdü. Böylece kuzeydeki "İsrail" kral-lığı sona erdi. Güneydeki Yahuda krallığı bu olaydan sonra 136 yıl daha devam etti. Ve sonunda Kudüs de Babil'e yenilerek halkı yetmiş yıl boyun-ca sürgüne gönderilir.

Sürgün, M.Ö. 539 yılında Babil'in işgali üzerine İsrailliler'in önce Zerubbabel daha sonra Ezra ve Nehemya yönetiminde ülkelerine geri dönmele-riyle son bulur. Tapınak tekrar inşa edilir ve Kudüs yeniden başkent olur.
Bu şekilde Eski Antlaşma'nın tarihini oluşturan bölümler ("ilahi tarih" diye adlandırdığımız kısım) sona erer.