4 İncil'in Kendi Kendisini Kanıtlaması

4. İncil'in Kendi Kendisini Kanıtlaması

Geçen sayfadaki kanıtla tutarlılık gösteren aynı gerçeği Yeni Ahit 'te de buluruz. İsa Mesih şöyle dedi:

"Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek."

(İncil: Matta 5:17-18) "...Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez." (İncil: Yuhanna 10:35) "Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü.

O zamandan bu yana Tanrı'nın Egemenliği müjdeleniyor ve herkes ona zorla girmeye çalışıyor. Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal Yasa'nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır." (İncil: Luka 16:16-17)

"Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim 'Bütün insan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği düşer. Ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.' İşte size müjdelenmiş olan söz budur." (İncil: 1. Petrus 1:23-25)

"Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır." (İncil: Matta 24:35)

Tanrı'nın ve Tanrı Sözü'nün evrensel değişmezlik ilkesine örnek olması açısından aşağıdaki ayetlerde Kutsal Kitap'tan Tanrı'nın tanıklığına bakalım: "Şeriata ve şahadete! Eğer bu söze göre söylemezlerse, gerçek onlar için tan ışığı olmaz." (Tevrat: Yeşaya 8:20)

"Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır." (İncil: 1. Korintliler 14:32-33)

Bu ayetler, gerçeği arayan tüm saygın insanlar için çok anlamlıdır, çünkü önemli bir prensipten bahsederler.

Tanrı tarafından önce gönderilen peygamberlerle sonra gelen peygamberlerin sözleri uyum içinde olmalıdır. Öyle ki, eğer peygamberler mesajlarını aynı Tanrı'dan alıyorlarsa, Tanrı'nın gerçek peygamberleri birbirleriyle çatışmamalıdır, çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır.

Eğer sonra gelmiş bir peygamberin sözleri, daha önceki peygamberlerin sözleriyle çatışıyorsa bu, daha sonra gelenin sözlerinin kaynağının farklı olduğunu gösterir.

Kur'an 'da da bu önemli prensip göz önünde tutulmakta ve bu prensip ayetlerle desteklenmektedir.

"(Ey Muhammed), sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir (onlara da böyle şeyler söyleniyordu)."


(Kur'an: Fussilet 41:43) "'Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Musa ve İsa'ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb'leri tarafından verilene inanırız; onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız.' deyin." (Kur'an: Bakara 2:136)

Kutsal kitap larda Tanrı'nın sözlerinin değişmeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini açıkça gösteren daha birçok ayet vardır.

Ama şimdi sevgili Müslüman arkadaşım, sizin yararınız için Kutsal Kitap hakkında Kur'an 'ın ne dediğine bakalım.