25 Barnaba İncili'nin Kutsal Kitap ile Çelişkileri

25. Barnaba İncili'nin Kutsal Kitap ile Çelişkileri

7. Sahte Barnaba 'ya göre (bölüm 3 ve 217) Pontiyus Pilatus, Hz. İsa'nın hem doğumunda hem de ölümünde Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı valisiydi.

Oysa İncil'e (İncil: Luka 3:1) , İ.S. 1 yüzyılda yaşayan Yahudi tarihçisi Yosefus'a ve diğer 1. yüzyıl Roma tarih kayıtlarına göre Pilatus, İ.S. 26 yılında, Roma İmparatoru Tiberyus'un döneminde vali atandı.

8. Sahte Barnaba , 93. bölümde diyor ki, Yahudi başkâhini (en yüksek din görevlisi), kral Hirodes ve vali Pilatus'la birlikte “İsa'nın önünde rükuya varıp tapınmak istiyordu!”

Ama başkâhin ile diğer Yahudi din adamları Hz. İsa'nın can düşmanlarıydı. İkiyüzlülüklerini açığa vurduğu için O'nu yakalayıp ölüme mahkûm etmek istiyorlardı.

Doğal olarak, kesinlikle O'na tapınmak istemezlerdi! (İncil: Luka 22:47-54, 66-71; 23:1-23)

9. İncil 'de Hz. İsa'nın, “Mesih” (Tanrı'nın seçtiği Kurtarıcı) olduğu defalarca belirtiliyor (Tevrat: Danyel 9:24-26; Zebur: Mezmur 22:7-12; İncil: Matta 16:13-17; İncil: Yuhanna 1:41; 4:25-26) ,

ama sahte Barnaba (bölüm 96) bunu inkâr ediyor. Kur'an dahi en azından 7 kere Hz. İsa'nın “Mesih” olduğunu açıkça belirtiyor (3:45; 4:157, 172; 5:17, 72; 9:30- 31) .

10. İncil 'e göre Pavlus, İncil 'de büyük yer tutan mektupların yazarıdır.

Oysa sahte Barnaba , Pavlus'un aldatılmış biri olduğunu söylemektedir (bölüm 222).

Bunun gibi sözler, sahte Barnaba'nın bu kitabı tamamen Hıristiyanlık karşıtı propaganda maksatlı olarak yazdığını gösterir.