DERS 7 Bu Yeni Yaşam Nasıl Başlar? (Ayet)

Efesliler 2:8,9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.

9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Yuhanna 17:3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.

Romalılar 6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz

yaşamdır.

Koloseliler 2:6,7 Bu nedenle Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, O'nda öylece yaşayın.

7 Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

Matta 6:14,15 «Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.

15 Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz.»

Elçilerin İşleri 2:38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz

olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

Markos 16:16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.

Romalılar 6:4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam

sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

2.Korintliler 5:7 Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız.